0545-224934

Beleid en huisregels

Algemeen
Op De Drostlerhoeve mag niet gerookt worden (alleen op de daarvoor aangegeven plek). 
Dieren mogen (zonder overleg met begeleider) niet gevoerd worden !!

Klachten procedure
De Drostlerhoeve heeft een eigen klachtenprocedure, vertrouwenspersoon, onafhankelijke klachten funktionaris.
Deze zijn geregeld via Zorgbelang (AKJ) en Federatie Landbouw&Zorg.

Medicijnen
Worden altijd afgegeven aan een medewerker en bewaard achter gesloten deuren.

Medicatie Beleid De Drostlerhoeve                          

Algemene  uitgangspunten
Voor elke deelnemer wordt bij de intake een medicijnverklaring ingevuld. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan en jaarlijks geëvalueerd. De apotheek verstrekt de medicatie in baxter-zakjes of in gesloten bakjes en ouder/verzorger zijn verantwoordelijk voor de afgifte op de groep. Zo heeft De Drostlerhoeve alleen een wekker functie. De afspraken omtrent het medicijngebruik zijn opgenomen in het zorgplan. De behandelend arts en ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de evaluatie van het medicijngebruik. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd in het zorgplan. Kern van de afspraken is dat alle medicijnen zijn voorzien van een etiket met volledige informatie (naam cliënt, naam medicijn sterkte, dosering, wijze/tijdstip van toedienen). Als deelnemers medicijnen weigeren mogen die niet zomaar toegediend worden. Voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen gelden aanvullende eisen. De gediplomeerde op de groep is verantwoordelijk voor de juiste organisatie met betrekking tot het beheer en uitreiken van de medicatie ter plekke. De gediplomeerde kan deze taak delegeren aan een medewerker die bevoegd en bekwaam. De geneesmiddelen worden bewaard in een afgesloten medicijnkast, en via een vastgestelde procedure per voorziening is duidelijk welke medewerkers toegang hebben (alleen gediplomeerde groepsleiders) De medicatie wordt, zo mogelijk, tot het moment van toedienen in de (blister) verpakking bewaard: hierop staat in ieder geval vermeld: naam cliënt, naam medicijn, sterkte, houdbaarheidsdatum, toedieningsvorm, dosering, tijdstip, wijze van toedienen en aantal. Los aangeleverde medicatie mag niet van de ene in een andere pot worden overgedaan. Alle medicatie buiten de dag-/weekcassettes of baxterzakjes (zoals zalf, drankjes, injectiespuitjes) is duidelijk gelabeld: naam cliënt, naam medicijn, dosering, tijdstip en datum, wijze toedienen, periode van gebruik. Er is in het gehele werkproces voldoende tijd en aandacht voor controle. Medicatie mag nooit onbeheerd achtergelaten worden. Bij twijfel niet toedienen, maar overleg plegen met ouders, arts of apotheek.

Het medicatieproces
Alle medicatie wordt voorgeschreven door een arts of diens vervanger d.m.v. een recept. Bestellen gebeurd door ouders/verzorgers.Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over het veilig vervoeren van medicijnen, waaronder door wie. De medicatie wordt uitgezet in dag-/weekcassettes of is uitgezet aangeleverd in het zogenoemde “baxtersysteem” per cliënt. Op de dag-/weekcassette of baxterzakjes staat vermeld: naam cliënt, dosering, tijdstip en wijze toedienen, periode van gebruik. De aandacht functionaris medicatie of de bekwame medewerker die de wijzigingen in de voorgeschreven medicatie doorvoert, controleert de uitgezette medicijnen in dag-/weekcassettes. Het toereiken van medicijnen wordt uitsluitend door hiertoe bekwaam verklaarde medewerkers uitgevoerd. De medewerker kent de cliënt of controleert dit bij anderen voordat hij/zij medicatie aan reikt.De medewerker is op de hoogte van de wijze van toedienen, de werking en bijwerkingen van de toe te dienen medicijnen.
Aangezien er is gecontroleerd (door ouders/verzorgers), hoeft voor de toediening alleen gekeken te worden naar: juiste persoon, juiste medicatie, juiste aantal, juiste tijdstip en juiste toedieningsvorm. Nadat de cliënt de medicatie toegediend heeft gekregen wordt dit per gift afgetekend op de medicijnlijst. Ook de ‘zo nodig’ toegediende medicatie wordt hierop afgetekend. In geval van fouten in toegediende medicatie en bij verkeerde reacties op toegediende medicatie (bijwerkingen, allergie) wordt zo snel mogelijk de daartoe aangewezen persoon, meestal de huisarts, AVG of het alarmtelefoonnummer 112, geïnformeerd en zo nodig opgeroepen en/of om instructies gevraagd. Alle fouten en incidenten worden gemeld via een FOBO-melding en via deze aan de eindverantwoordelijke Sandra Dijkstra Calamiteiten worden gemeld aan ouders/ verzorgers, en besproken in het team.

Huisregels                                                    

Uitdrukkelijk uitgangspunt van deze handreiking is dat er niet meer regels moeten worden opgesteld dan strikt noodzakelijk is voor een ordelijke gang van zaken op de Drostlerhoeve.

 1. Slaap- en rusttijden
 2. Etenstijden
 3. Post
 4. Breng en haaltijden
 5. Telefoneren
 6. Privébezittingen
 7. Roken
 8. Alcohol
 9. Drugs en andere verdovende middelen
 10. Fotograferen, video en film
 11. Handelen
 12. Camera in de hal boven bij de slaapkamers

Alle deelnemers dienen zelf WA verzekerd te zijn, De Drostlerhoeve is verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid.

1. Slaap- en rusttijden
Bepaald in overleg met ouder, verzorger, cliënt in het zorgplan.

2. Etenstijden
We hanteren de gewone omgangsnormen aan tafel. Werken met een planning, de cliënt weet hoe laat we gaan eten. De etenstijden worden met het doornemen van de planning besproken. Gezonde voeding vinden wij heel belangrijk.

3. Post
De post wordt door leidinggevende uit de brievenbus gehaald en verwerkt.

4. Breng- en haaltijden
We hanteren vaste breng- en haaltijden. ’s Morgens tussen 9.00 en 9.30 uur brengen en ’s middags tussen 16.00 en 16.30 halen. Dit om enige rust in de groep te creëren. In overleg met de leidinggevende kan hier worden afgeweken.

5. Telefoneren
Kinderen t/m 16 jaar moeten de telefoon inleveren bij de begeleiding en mogen hem in overleg gebruiken. Vanaf 16 jaar mogen ze de telefoon bij zich houden, is het telefoon gebruik extreem veel, wordt er overlegd met ouders/verzorgers en een zorgplan aantekening gemaakt. Vanaf 18 jaar kunnen ze gebruik maken van onze Wifi-code. ’s Nachts worden alle telefoons ingeleverd en in de medicijnkast (achter slot) bewaard. Het individuele zorgplan is hierin bindend.

6. Privébezittingen
Waardevolle spullen adviseren wij de deelnemer thuis te laten en niet meenemen naar de Drostlerhoeve. Dit is op eigen verantwoordelijkheid. In het wonen kunnen de kamers op slot bij vertrek van bewoner.

7. Roken
De locatie is geheel rookvrij. Alleen buiten de poort mag gerookt worden. Onder de 18 jaar geldt een rookverbod.

8. Alcohol
Op de Zorgboerderij mag geen alcohol genuttigd worden. Op de woonlocatie alleen 18+ onder begeleiding.

9. Drugs en andere verdovende middelen
Wij hanteren een verbod op het bezitten van, handelen in en gebruiken van drugs en andere verdovende middelen. Bij constatering is het einde plaatsing De Drostlerhoeve en zal er indien noodzakelijk aangifte gedaan worden.

10. Fotograferen, video en film
Het gaat te ver om deelnemers te verbieden te fotograferen. Wel moet men daar eerst toestemming voor vragen en met respect mee omgaan. Dit vereist controle begeleiding en bij misbruik aantekening en handelwijze in zorgplan. Het mag echter nooit op Sociale Media geplaatst worden zonder toestemming!

11. Handelen, ruilen, lenen
Om de minder mondige deelnemer te beschermen en misverstanden en eventuele machtsposities tussen deelnemers te voorkomen mag er zonder toestemming ouder, verzorger en/of begeleider geen spullen verhandeld, geruild of geleend worden op de Drostlerhoeve.

 

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by