0545-224934

Ambulante Hulpverlening

Zie folder Ambulante Hulpverlening onder downloads.

Ondersteuning en ambulante hulpverlening is gericht op het vergroten danwel behouden van de zelfredzaamheid en de deelname aan de samenleving.

De Drostlerhoeve biedt de volgende vormen van individuele/ambulante begeleiding.

Ontwikkelen en coachen: De deelnemer en/of zijn opvoeders ervaart/ervaren op een of meerdere levensgebieden problemen bij het opgroeien, de zelfredzaamheid en/of deelname aan de samenleving. Door het aanleren van en oefenen met vaardigheden en gedrag kan de deelnemer en/of zijn opvoeders de problemen oplossen of zodanig verbeteren dat deelnemer en/of gezin weer zelfstandig kan funktioneren, dan wel om kan gaan met de gevolgen van de (gedrags-)problemen, veilig kan opgroeien en mee kan doen in de samenleving. De deelnemer beschikt over voldoende verandercapaciteit en heeft voldoende mogelijkheden tot ontwikkelen van vaardigheden. De deelnemer is leerbaar en de ondersteuning is in principe eindig of kan overgaan in een lichtere vorm van begeleiding zoals begeleiding gericht op stabilisatie.

Ontwikkelen plus: Aanvullend op ontwikkelen en coachen gaat het bij ontwikkelen plus altijd om een meervoudig complexe (gezins-) problematiek. Er zijn altijd beperkingen op meerdere levensdomeinen en er is altijd aanvullend sprake van gedragsproblematiek. In veel gevallen is extra inspanning nodig op het gebied van communicatie en motivatie.

Als er behoefte is aan begeleiding binnen jullie gezin dan zal de begeleider zich opstellen als een soort gezinslid. Zal met het gezin praten, veel luisteren en vragen stellen. De problemen die aan de orde komen zullen we in een opwaartse stroom duwen aan de hand van vragen stellen, doelen formuleren en afspraken maken. Alle gezinssleden willen we laten geloven in eigen succes en kans van slagen op eigen kracht. Ons uitgangspunt is vertrouwen en een goede werkrelatie, met ruimte om in een ontspannen sfeer met elkaar om te gaan. Relationeel zullen we dicht bij het gezin komen te staan en uitgaan van jullie eigen kracht en mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen!

Privacyverklaring | Copyright by Sandra Dijkstra | Created by